Hajaasustuse programm

Taotluste esitamise aeg igas maakonnas: 11. märts kuni 13. mai 2019. 

KÜSI LISAINFOT

Programmi elluviimist korraldab Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi RTK) ning hajaasustuse veeprogrammi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui taotleja. Programmi rahastab Eesti riik.
Maksimaalne toetus
6500 EUR

67%

Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 67%

Omafinantseering vähemalt 33%

Tingimused

1.märtsil jõustus Riigi Teatajas avaldatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14 „Hajaasustuse programm“, mille alusel viiakse alates 2018. aastast ellu Hajaasustuse programmi. Tutvu ka seletuskirjaga.

Programmi tingimused:

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2020.
 • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

 

Toetatavad tegevused

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

 

Loe lähemalt (programmi info): 

https://www.riigiteataja.ee/akt/117082018007